Loading...

Avís legal

Agent d’Assegurances Vinculada Núm. Reg. DGPFA AVF00028GC  

Concertada assegurança d’RC professional segons l’art. 21.3.h i acreditada la capacitat financera segons l’art. 21.3.g (Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades).


En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre
Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informem, i vostè autoritza i ens 
dona consentiment de forma expressa, per a que les dades recollides al llarg de la nostra relació comercial, siguin tractades i quedin incorporades en els fitxers de MONTSERRAT ROVIRA JOFRE, amb la finalitat de prestar-li els serveis, de mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, incloent-hi el correu electrònic, de les nostres accions comercials, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.

MONTSERRAT ROVIRA JOFRE manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals mencionats a la L.O.P.D. 15/99 de 13 de desembre, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers que es conservaran amb caràcter confidencial, tret de les remissions d’obligat compliment que estipula la Llei.

L’interessat autoritza la cessió d’aquestes dades a les companyies asseguradores, gestories col·laboradores,  i/o a qualsevol altra persona física o jurídica, amb les que s’han establert acords de col·laboració, per a donar cobertura als riscos sol·licitats.

La MONTSERRAT ROVIRA JOFRE no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web així com també les pàgines web de companyies asseguradores, gestories o altres amb les que s’han establert acords de col·laboració.

L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça C/. Camprodon, 63 – Baixos – 17401 – Arbúcies, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LOPD.